Yamato Shizu Kaneuji Katana

Naoe-Shizu Katana

Naoe-Shizu Katana

 (Aoi-art Oshigata)

© 2023 Dmitry Pechalov