© 2023 Dmitry Pechalov

Yamato Shizu Kaneuji Katana

Naoe-Shizu Katana

Naoe-Shizu Katana

 (Aoi-art Oshigata)